Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/21/t_so/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1362914
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1184464
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1327953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1368906
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1344707
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1264521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1347284
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1354048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1348830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1364453
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1184556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1327678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1365194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1344153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1264227
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1345945
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1354628
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:39       1345089
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1366458
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1184516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1327790
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1362267
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1343801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1264910
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1347167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1355150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1343301
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1366823
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1184543
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1330601
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1361163
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1344973
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1266929
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1349165
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1355450
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1343419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1363253
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1184527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1330650
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1359510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1341358
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1266923
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1348200
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1351476
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1341952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1361084
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1184556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1330601
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1358155
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1340461
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1267149
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1347592
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1350926
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:40       1339101
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1372023
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1184507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1330556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1356764
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1346582
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1267087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1347119
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1362672
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1339657
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1389446
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1184520
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1330638
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1355258
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1361992
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1266920
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1347179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1381812
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1344719
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1218845
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1184517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1330734
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1353476
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1385116
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1266604
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1346593
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1216252
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:41       1356749
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1236578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1184555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1330768
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1353404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1214490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1266830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1346541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1238314
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1373170
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1257245
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1184504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1330463
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1354392
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1234137
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1266511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1346199
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1263077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1391981
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1270599
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1184513
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1330636
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1358318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1252310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1267024
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1345314
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1277742
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:42       1218293
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:43       1282633
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:43       1184533
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:43       1330919
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:43       1363687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:43       1264026
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:43       1267059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:43       1347548
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:43       1291397
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:43       1231752
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1282849
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1184571
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1330872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1369647
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1269396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1267132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1345925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1291058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1241092
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1283657
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1184551
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1330979
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1375434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1268724
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1266870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1346094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1292613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:44       1245260
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1272959
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1184551
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1331481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1380766
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1264387
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1266897
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1346038
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1281839
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1245604
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1265094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1184499
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1330867
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1384400
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1256360
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1267079
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1346247
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1274252
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1241349
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1244672
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1184521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1331480
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1388541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1244471
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1266997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1347528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1253067
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1235590
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1228609
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1184518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1331150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1389415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1229829
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1267302
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1347459
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1235381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:45       1226914
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1205789
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1184517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1331714
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1388878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1212660
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1266534
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1348286
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1210135
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1403195
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1369735
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1184466
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1330817
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1386122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1376581
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1267076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1348864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1371875
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1389458
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1355576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1184511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1331374
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1383065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1357718
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1267260
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1348614
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1353058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1375176
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1356224
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1184480
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1331130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1377767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1347283
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1267105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1348822
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1349230
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:46       1362563
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1357556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1184491
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1331565
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1373369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1343668
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1266635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1348813
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1349590
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1353148
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1358658
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1184524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1331565
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1369879
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1341641
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1266525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1349137
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1349780
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1347441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1359122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1184531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1331866
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1365914
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1340951
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1266528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1349142
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1349200
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:47       1343474
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1358290
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1184559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1331680
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1363015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1339036
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1266591
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1348840
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1348968
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1341032
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1358086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1184494
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1333077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1360566
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1338596
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1268606
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1350121
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1346559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1338730
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1352940
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1184500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1333493
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1358068
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1335620
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1268774
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1349342
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1343997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:48       1336226
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1352698
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1184512
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1333005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1355929
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1334225
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1268512
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1349184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1342391
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1333738
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1361753
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1184555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1333122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1353521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1339511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1268846
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1348809
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1352478
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1333607
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1279138
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1184502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1334175
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1359556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1258120
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1269589
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1346717
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1285724
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:49       1226217
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:50       1228273
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:51       1184504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:51       1335273
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:50       1386473
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:50       1229956
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:51       1269595
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:50       1348492
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:51       1235012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:50       1225177
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:51       1351864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:51       1184575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:51       1334777
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:51       1369993
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:51       1335874
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:51       1268836
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:51       1350518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:51       1343806
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 23:51       1344804